Програма по сектори

Бизнес среда

Бизнес среда

Партньорства с бизнеса и гражданските организации
Смятаме, че общината не може и не трябва да е основният източник на иновации в града – тя трябва да създава условия за иновативни бизнеси, стартиращи компании и граждански организации които да подобряват градската среда.
Насърчаване на частни компании с общинско участие да се възползват от технологичните възможности;
Насочване на гражданската енергия в обществена полза чрез организиране на събития тип „хакатон“ /открити конкурси по зададена тема проблем/ за разработване на решения за „умен град“;
Предоставяне на цялата необходима информация за услуги за мобилност;
Подкрепа за стартиращи и иновативни микро, малки и средни предприятия

  • Ще предложим механизми, с които да възложим малки пилотни проекти на иновативни и стартиращи предприятия. С тези проекти ще се стимулират иновациите и предприемачеството като:
    се даде приоритет на малки подизпълнители, в това число и такива без референции от предходни проекти в даден сектор;
    се разчупи културата на възлагане на проекти на големи дружества;
    се изграждат мостове между консервативните комунални компании и малките гъвкави и иновативни дружества;
    разнообразни проекти за намаляване на загубите на вода в разпределителните и довеждащи водопроводи

Бизнес общността в общината трябва да намери в лицето на общинската администрация коректен партньор, който с всички възможни средства да подпомага развитието на малкия и среден местен бизнес.
Малкия и среден бизнес не винаги има достъп до големи и значими бизнес изложения, като често причините са финансови – големите такси за участие. Общинската администрация следва да информира местните производители и предприемачи за предстоящи такива изложения, като предложи съдействие за общото им участие с цел оптимизиране на разходите, а където това е възможно, да спомага и за по-доброто позициониране на местния бизнес при участието му в бизнес изложения.
Подпомагане за участие по европейски проекти – общината да осигурява на местния бизнес информация за предстоящи европроекти, необходимите за кандидатстване документи, сроковете и начините за кандидатстване, условия за участие, а там където е необходимо и възможно – да осигури и експерти, които да подпомогнат местните производители, доставчици на услуги и предприемачи да развият проекта.
Изграждане на бизнес регистър – за нас е важно местния малък и среден бизнес да бъдат представени на общинско ниво. За целта ще изградим бизнес регистър на местните търговци, производители и предприемачи, разпределени по сектори с кратко описание на дейността и продукта, който предлагат. Регистърът ще е преведен и на английски език и ще бъде достъпен чрез общината за всички интересуващи се. По този начин, до него достъп ще имат не само гражданите и българските икономически субекти, но и чуждестранните инвеститори, които търсят определен продукти или услуга.
Балансирано развитие на териториите в Община Димитровград .
Изхождайки от факта, че Димитровград е част от обединена Европа, то не бихме могли да кажем същото и за отдалечените квартали и селата в общината.За това считаме за редно приоритетно да бъдат предвидени необходимите средства за изграждане и поддръжка на инфраструктурата и постигане на балансирано развитие на териториите на общината.

Програма по сектори