Програма по сектори

Екология

Екология

Политика съобразно действащите общински програми за управление на отпадъците, на въздуха, на чистотата. Решаване на конкретни проблеми .
Недопускане горене на отпадъци на територия на общината.
Провеждане на информационна кампания за ограничаване емисиите от битовото отопление и транспорт, разделно събиране и озеленяване;
Ще подобрим сътрудничеството с РИОСВ Хасково за засилване на контрола върху замърсяването на базата на повече мониторингови станции и редовното визуализиране на техните резултати в реално време.
Ще работим за значително понижаване на замърсяването с финни прахови частици на въздуха в гр. Димитровград чрез мащабна образователна програма и постепенно намаляване на използването на въглища и дърва за отопление.
Ще работим за възстановяване на естествените крайречни гори край реките Марица, Мартинка и Меричлерска с помощта на проекти по Оперативна програма “Околна среда” и програма Лайф в сътрудничество с заинтересовани държавни институции в областта на горите, околната среда и водите.
Ще бъдат продължим и значително разширим дейностите за възстановяване на влажната зона край Злато поле и развитие на природния туризъм край нея с помощта на Оперативна програма “Околна среда”, програма Лайф и Interreg.
Внедряване на нови технологии за осветление: слънчеви батерии, лед и т.н.
Ще благоустрояваме нови и ще поддържаме в отлично състояние съществуващите пространствата пред жилищните блокове и в междублоковите пространства по одобрени планове и схеми;
Ще включваме активно собствениците и обитатели на жилищните сгради в съвместни инициативи за опазване и поддържане на чистота и спретнат вид на пространствата пред домовете ни;
Ще определим нови и ясно ще обозначим специални подходящи места за разходка на домашните любимци след провеждане на обществено обсъждане кои да бъдат тези места.
Същевременно ще се осъществява адекватен контрол върху безопасността при разхождане на домашните любимци;
Ще бъдат премахнати всички незаконни сметища в града, в селските и междуселски райони.
Ефективно използване на ресурсите от Еврофондовете за развитие на зелената система на града.

Програма по сектори