Програма по сектори

Образование и здравеопазване

Образование и здравеопазване

Качествено образование за всяко дете
Анализ на реалното състояние на материалната база по детски ясли, детски градини и училищата в Общината и съдействие за обновяването им.
Детските градини
Засилване контрола от страна на общината и прозрачност по отношение на храненето в градини и ясли и училища;
Ефективно използване на делегираните бюджети в детските градините;
Съдействие на общината при откриване и координиране на различни допълнителни дейности в детските градини. Засилване на чуждоезиковото обучение и спорта;

 • Съдействие за сътрудничество между спортните клубове и детските градини;
 • Създаване на групи в детските градини за почасова грижа за деца;
 • Запазване размера на таксите в градините, детската кухня и др;
  Училища
  Реконструкция, ремонт и оборудване на учебни зали, библиотеки, лаборатории и спортни съоръжения чрез привличане на външно финансиране и на общинско – разработки на проекти на МОН и др;
  Въвеждане на съвременни интерактивни методи на обучение;
  Инициативи насочени към развитие на повече извънкласни дейности като: здравословен начин на живот, игри, спорт, развиване на културна компетентност и умения за творческо мислене и изразяване, социално включване и доброволчество, зелени каузи и др;
  Модерни и ефективни здравни заведения. Развитие на социалните дейности.
  План за подобряване на здравната инфраструктура /реконструкция, ремонт и оборудване/съдържащ визията, мерките и финансовата обосновка за цялостна реформа на общинското здравеопазване;
  План за участие за акредитация на общинската болница с цел привличане млади лекари;
  Последователни действия по отношение на нуждите и потребностите на деца, хора с увреждания, пенсионери и социално слаби, на гражданите в нужда;
  Предлагане на алтернативни форми за отглеждане на деца в риск, и на самотни хора;
  Подобряването на качеството на живота на възрастните хора във всички населени места в общината чрез разширяване на услугите от общинските звена и центрове по селата (социални центрове, социален патронаж, медицински център, болница, и др. общински структури);
  Създаване на условия за социално включване, за по-активен живот на хората с увреждане, възрастни и самотни хора;
  Осигуряване на общински жилища за нуждите на социално слаби хора;
  Съдействие на общината чрез Бюрото по труда и чрез местния бизнес за осигуряване работа на хора с увреждания – било почасово или на пълен работен ден;
  Дежурен стоматологичен кабинет.
  Веднага след приемане на Националната аптечната карта от Министерството на Здравеопазването и Изпълнителна агенция по лекарствата, със съдействието на Общината и съюза на фармацефтите ще могат да се създадат денонощни графици за аптеките, които да обслужват нуждите от лекарства вечерно време.
  Запазване на общинските програми :
  „Ин витро”,
  за новородени;
  за стимулиране на даровити деца;
  отпускане на стипендии на доказали се в спорта деца с оставане състезатели на Димитровград;

Програма по сектори