Програма по сектори

Обществен ред

Обществен ред

Ще осветим населените места в Общината с разумно използване на електроенергията.
Ще осветим и ще осигурим охрана на паркове и градини, дворове на ясли и детски градини и други незащитени зони; Ще осветим, оградим и ще осигурим охрана и редовна поддръжка на гробищните паркове; Ще осъществяваме контрол по спазване на Наредбата за обществения ред на община Димитровград;
Ще осигурим охрана на населените места от Община Димитровград
Общинска полиция – засилване на ролята й , увеличение на щата й за сметка на общинското паркинги и гаражи, Общински полиция следи за нарушенията на Наредбата 2 за обществения ред и санкциониране на нарушители. И ще провежда регулярни срещи по села и квартали . Общински телефон за сигнали.
Вандализъм – работа по училища спрямо противообществените прояви . Има комисия за непълнолетни срещи и активно работа с подрастващи чрез Ученически парламент и др.
Диалог с представители на съдебната система, съдебни заседатели , анализ за общината за престъпления и в каква посока най-вече трябва да се наблегне за противодействие на престъпността – кражби, вандализъм, автомобилен трафик, пешеходни пътеки къде да се сложат и др.
Всяко решение на местната власт трябва да се води с мисъл и разум, ясна цел и конкретен резултат, ефективни действия, поощряване на свободна инициатива. Имаме много показателни примери че се правят неща без разум и постигнати резултати, а в същото време се усвоят средства без да се мисли далновидни и устойчиво за развитието на общината.

Програма по сектори