Програма по сектори

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

Най-голямото богатство на
Община Димитровград са нейните граждани.

Общината трябва да обединява хората, да подпомага общностите и бизнеса, и всички те заедно да работят с ясното съзнание, че имат споделени права и отговорности. Задължението на общинската администрация е да подобрява живота и сигурността им, чрез създаване на правила, които да прилага и контролира. Това е възможно посредством достиженията на IT технологиите. За комуникация, наблюдение, анализ на данните и вземане на правилните решения отчитащи многообразието от интереси на гражданите в интерес на цялото общество.
	Днес, повече от всякога е нужна обща, съвременна визия, както за управлението и функционирането на процесите, така и за приобщаване и активната роля на гражданското общество. Нашето разбиране е, че е нужно възраждане на ролята на общинския съветник, която е водеща в процеса за повишаване на гражданската активност, както и подобряването на диалогът между гражданите и общинското ръководство.

Повишаване привлекателността и конкурентоспособността на Община Димитровград, осигуряването на добро качество на живот и достъп до основните услуги , като се опазва и развива потенциалът й.
Качествено образование за всяко дете
Анализ на реалното състояние на материалната база по детски ясли, детски градини и училищата в Общината и съдействие за обновяването им.
Детските градини
Засилване контрола от страна на общината и прозрачност по отношение на храненето в градини и ясли и училища;
Ефективно използване на делегираните бюджети в детските градините;
Съдействие на общината при откриване и координиране на различни допълнителни дейности в детските градини. Засилване на чуждоезиковото обучение и спорта;

 • Съдействие за сътрудничество между спортните клубове и детските градини;
 • Създаване на групи в детските градини за почасова грижа за деца;
 • Запазване размера на таксите в градините, детската кухня и др;
  Училища
  Реконструкция, ремонт и оборудване на учебни зали, библиотеки, лаборатории и спортни съоръжения чрез привличане на външно финансиране и на общинско – разработки на проекти на МОН и др;
  Въвеждане на съвременни интерактивни методи на обучение;
  Инициативи насочени към развитие на повече извънкласни дейности като: здравословен начин на живот, игри, спорт, развиване на културна компетентност и умения за творческо мислене и изразяване, социално включване и доброволчество, зелени каузи и др;
  Модерни и ефективни здравни заведения. Развитие на социалните дейности.
  План за подобряване на здравната инфраструктура /реконструкция, ремонт и оборудване/съдържащ визията, мерките и финансовата обосновка за цялостна реформа на общинското здравеопазване;
  План за участие за акредитация на общинската болница с цел привличане млади лекари;
  Последователни действия по отношение на нуждите и потребностите на деца, хора с увреждания, пенсионери и социално слаби, на гражданите в нужда;
  Предлагане на алтернативни форми за отглеждане на деца в риск, и на самотни хора;
  Подобряването на качеството на живота на възрастните хора във всички населени места в общината чрез разширяване на услугите от общинските звена и центрове по селата (социални центрове, социален патронаж, медицински център, болница, и др. общински структури);
  Създаване на условия за социално включване, за по-активен живот на хората с увреждане, възрастни и самотни хора;
  Осигуряване на общински жилища за нуждите на социално слаби хора;
  Съдействие на общината чрез Бюрото по труда и чрез местния бизнес за осигуряване работа на хора с увреждания – било почасово или на пълен работен ден;
  Дежурен стоматологичен кабинет.
  Веднага след приемане на Националната аптечната карта от Министерството на Здравеопазването и Изпълнителна агенция по лекарствата, със съдействието на Общината и съюза на фармацефтите ще могат да се създадат денонощни графици за аптеките, които да обслужват нуждите от лекарства вечерно време.
  Запазване на общинските програми :
  „Ин витро”,
  за новородени;
  за стимулиране на даровити деца;
  отпускане на стипендии на доказали се в спорта деца с оставане състезатели на Димитровград;
  Реформа и оптимизация в общинските културни центрове
  Основната грижа на отдела по култура трябва да бъде живият творец, в него най-много да се инвестира. Живите хора правят културата, защото ако културното наследство е буквата на културата, то съвременното й състояване е нейният дух.
  Подобряване на инфраструктурата в театъра и преосмисляне на дейността му с цел отварянето му за повече публика и прояви;
  Популяризирането на постановки , актьори, младежка трупи;
  Приобщаване на младежката и детската публика към културния процес в града, чрез детски спектакли, конкурси за младежки културни и художествени проекти, чрез работа с учители по литература и художествена култура;
  Превръщане на читалища и библиотеки в съвременни информационни и културни институции чрез организиране на безплатни курсове за жители по селата, самите читалищни служители да съдействат на жителите чрез услуги др;
  Запазване на автентичния за региона фолклор– песни, стихове, легенди, традиции и обичаи- за всяко населено място, промоциране на събития и организирането на такива чрез Общински фолклорен фестивал с участието на всички граждани;
  Медийни кампании за популяризиране и промотиране на: Историческия музей, Градската Библиотеката, Дом музей Пеньо Пенев, художествената галерия „Петко Чурчулиев” – където се държи културното ни наследство;
  Организиране на посещения на ученици в културните центрове с транспорт осигурен от общината;
  Популяризиране на Димитровград чрез утвърдени културни прояви (Дни на поезията Пеньо Пенев, Национална и международна награда Пеньо Пенев, Есенни музикални дни и др. или чрез Забавно-духов оркестър, джаз триото и др. състави;
  Запазване и разширяване на културния календар на общината за всяка година;
  Подобряване на достъпа за хора с увреждане до гореспоменатите публични институции;
  Финансова и ресурсна обезпеченост чрез собствени средства или Европейски проекти от страна на общината в подкрепа на развитие на тези политики;
  Администрация и Административна трансформация.
  Административна трансформация, това означава по-малко бюрокрация, по-малко корупция, по-ефективно харчене и повече възможности за хората и бизнеса.
  Смятаме, че прозрачността на общинските финанси в момента е недостатъчна и затова предлагаме радикалното й подобряване с помощта на съвременните комуникационни и информационни технологии.
  План за административна трансформация
  Електронизация на регистрите
 • Ще цифровизираме всички регистри в общината и те ще бъдат водени с адекватна за целта информационна система.
 • Ще финансираме голяма част от поставените цели по Оперативна програма “Добро управление”, която е фокусирана върху електронното управление и административната реформа. Използвайки този инструмент, преките разходи от общинския бюджет за дигитална трансформация ще бъдат минимални.
  Административна реформа
 • Ще въведем длъжността “Информационен мениджър”, подчинен директно на кмета, който води цифровата трансформация на града. Информационния мениджър ще бъде с ранг на заместник кмет и ще разполага с необходимите ресурси и екип.
  Отворен код
  -Всички системи, разработени с публични средства, ще бъдат с публично достъпен код. Освен че това е изискване на закона, така качеството и сигурността на системите ще бъдат подложени на публично експертно обсъждане, което може да допринесе за тяхното подобряване. Не на последно място, това ще позволи повторно използване на разработени функционалности, вместо тяхното многократно поръчване.
  Партньорства с бизнеса и гражданските организации
  Смятаме, че общината не може и не трябва да е основният източник на иновации в града – тя трябва да създава условия за иновативни бизнеси, стартиращи компании и граждански организации които да подобряват градската среда.
  Насърчаване на частни компании с общинско участие да се възползват от технологичните възможности;
  Насочване на гражданската енергия в обществена полза чрез организиране на събития тип „хакатон“ /открити конкурси по зададена тема проблем/ за разработване на решения за „умен град“;
  Предоставяне на цялата необходима информация за услуги за мобилност;
  Подкрепа за стартиращи и иновативни микро, малки и средни предприятия
 • Ще предложим механизми, с които да възложим малки пилотни проекти на иновативни и стартиращи предприятия. С тези проекти ще се стимулират иновациите и предприемачеството като:
  се даде приоритет на малки подизпълнители, в това число и такива без референции от предходни проекти в даден сектор;
  се разчупи културата на възлагане на проекти на големи дружества;
  се изграждат мостове между консервативните комунални компании и малките гъвкави и иновативни дружества;
  разнообразни проекти за намаляване на загубите на вода в разпределителните и довеждащи водопроводи
  Администрация
  Работата на администрацията засяга всички граждани на града, както и постоянно пребиваващите в нея чужди граждани и граждани от други населени места. Ние вярваме, че доброто и навременно информиране на гражданите за действията и плановете на общината е от съществено значение за правилното развитие на града със зачитане на интересите на всички засегнати. Затова очакваме значителен и бърз ефект от предлаганите от нас мерки.
  Модерна и ефективна администрация
  След като подробно опишем процесите в общинската администрация, постепенно ще ги оптимизираме като прилагаме съвременни инструменти за анализ и управление. С тяхна помощ ще повишим ефективността на управлението, което ще доведе до значителни финансови икономии, така че всеки общински служител да стане много по-ефективен и полезен за обществото.
  Предлаганите от нас решения изискват незначителен ресурс за извършване на анализ на процесите, които още първата година ще бъде изплатен от спестените средства.
  Прозрачна администрация
  Предлагаме радикално подобрение на функцията за търсене в електроните регистри, както и на структурирането на информацията в документната система на общината.
  Финансова прозрачност по разходването на публични средства от общинските предприятия.
  Пълна прозрачност при подаване, разглеждане и оценяване на оферти по обществени поръчки. Плика със ценовата оферта се подава в деня на търга и отваря пред допуснатите участници.
  Планираме да извършим следните подобрения в работата на системата:
  Да въведем задължение всички документи да се публикуват от администрацията в машинночетим вид, подписани с електронен подпис от отговорните лица.
  Да въведем радикална политика на прозрачност, що се отнася до документите на общински съвет:
  Да публикуваме онлайн в машинночетим вид и подписани с електронен подпис всички доклади, пълните протоколи и решения, включени за обсъждане в дневния ред на комисиите или на общинския съвет
  За целта предвиждаме преработка на общинския уебсайт, издаване и поддръжка на електронни подписи на служителите, подписващи документите, както и допълнително обучение на служители, които да поддържат нарасналия обем данни.
  Община, отворена за диалог
  Проектите за решения на Община Димитровград, които изискват обществени обсъждания, не се обявяват детайлно и това води до липса на съществен интерес от гражданите.
  Промяна на реда на обществените обсъждания:
  Ще търсим активно публичност в регионалните медии – вестници, радио и телевизия и интернет медии за обявяване на предстоящите обсъждания по важни обществени въпроси
  Достатъчно рано преди самото обсъждане ще публикуваме всички свързани с обсъжданията документи, за да могат гражданите да се запознаят с плановете на общината.
  При въпроси, засягащи цялата община и предизвикващи сериозен обществен интерес, ще организираме първо обсъждания по селата, а след това и на ниво община.
  Ще насрочваме обсъжданията в извънработно време, така че да бъдат достъпни за всеки, който би желал да присъства.
  Предлаганите от нас промени не изискват инвестирането на допълнителен ресурс, а само политическа воля и по-добра организация в общинската администрация.
  Бизнес среда. Малък и среден бизнес.
  Бизнес общността в общината трябва да намери в лицето на общинската администрация коректен партньор, който с всички възможни средства да подпомага развитието на малкия и среден местен бизнес.
  Малкия и среден бизнес не винаги има достъп до големи и значими бизнес изложения, като често причините са финансови – големите такси за участие. Общинската администрация следва да информира местните производители и предприемачи за предстоящи такива изложения, като предложи съдействие за общото им участие с цел оптимизиране на разходите, а където това е възможно, да спомага и за по-доброто позициониране на местния бизнес при участието му в бизнес изложения.
  Подпомагане за участие по европейски проекти – общината да осигурява на местния бизнес информация за предстоящи европроекти, необходимите за кандидатстване документи, сроковете и начините за кандидатстване, условия за участие, а там където е необходимо и възможно – да осигури и експерти, които да подпомогнат местните производители, доставчици на услуги и предприемачи да развият проекта.
  Изграждане на бизнес регистър – за нас е важно местния малък и среден бизнес да бъдат представени на общинско ниво. За целта ще изградим бизнес регистър на местните търговци, производители и предприемачи, разпределени по сектори с кратко описание на дейността и продукта, който предлагат. Регистърът ще е преведен и на английски език и ще бъде достъпен чрез общината за всички интересуващи се. По този начин, до него достъп ще имат не само гражданите и българските икономически субекти, но и чуждестранните инвеститори, които търсят определен продукти или услуга.
  Балансирано развитие на териториите в Община Димитровград .
  Изхождайки от факта, че Димитровград е част от обединена Европа, то не бихме могли да кажем същото и за отдалечените квартали и селата в общината.За това считаме за редно приоритетно да бъдат предвидени необходимите средства за изграждане и поддръжка на инфраструктурата и постигане на балансирано развитие на териториите на общината.
 • Обществен транспорт и комуникации (проблем с рейсовете има от тази година, общината пряко договаря фирма защото превозвачите се отказват). Проблемът малко население-малко пътници-загуба за превозвачите – хората не могат да разчитат на редовен и сигурен транспорт. Проблемът ще се задълбочава. Удобни разписания на автобуси съобразени с начало на работно време, начало на учебни часове . Залагане на екотранспорт чрез програми за екобусове и др.
  Инфраструктура- Решаване на ключови проблеми с ВиК, и др.. Крайно време е да се състави план за решаване на тези проблеми и поетапно да бъде изпълнен !!!
  Разпределение на средства – всяко село и квартал с бюджет, имаше дори и законодателна идея за това. Реалностите показват, че едни села се пренебрегват за сметка на други, а кметовете не знаят какво могат да свършат.
  Ефективно управление на общинската собственост – по селата и в кварталите. Предоставяне на възможност да се отдават безвъзмездно сгради и помещения за развитие на дейност, бизнес, социални и здрави услуги. (както се дават на читалища и пенсионерски клубове).
  Политика за съживяване на кварталите на Димитровград. Работа за привличане на инвеститори чрез отдаване на общински жилищни сгради (кв. Вулкан) безвъзмездно които да инвестират и ремонтират в квартала, сега след ремонта на пътя Чирпан – Симеоновград това може да е следваща стъпка – публично-честно партньорство за финансиране чрез програми и др.
  Привличано на средства по проекти може да става по лесно между община и бизнес, от НПО , читалища и др. към конкретния квартал или село , тъй като общината не може да кандидатства пред Програмата за развитие на селските райони
  Спорт
  Спортът има и изключително важен икономически ефект, защото представлява най-важната инвестиция – в здравето. Ще насочим внимание към:
  • Изграждане на интегрирани спортни комплекси, които ще предоставят услугите си на димитровградчани безплатно;
  • Изграждане на закрит плувен басейн в гр. Димитровград и изпълняване на програма за обучение по плуване на учениците от общината;
  • Насърчаване на масовия спорт сред хората от всички възрасти;
  • Подпомагане развитието на младите спортисти – аматьори и професионалисти;
  • Насърчаване на инвестициите в спорта;
  • Безплатно предоставяне на общинската спортна база на спортисти сред хората с трайни увреждания и подкрепа на участията им в спортни прояви;
  • Осигуряване на рехабилитация, активен отдих, осмисляне на свободното време и пълноценна реализация на лицата в неравностойно положение.
  Екология
  Политика съобразно действащите общински програми за управление на отпадъците, на въздуха, на чистотата. Решаване на конкретни проблеми .
  Недопускане горене на отпадъци на територия на общината.
  Провеждане на информационна кампания за ограничаване емисиите от битовото отопление и транспорт, разделно събиране и озеленяване;
  Ще подобрим сътрудничеството с РИОСВ Хасково за засилване на контрола върху замърсяването на базата на повече мониторингови станции и редовното визуализиране на техните резултати в реално време.
  Ще работим за значително понижаване на замърсяването с финни прахови частици на въздуха в гр. Димитровград чрез мащабна образователна програма и постепенно намаляване на използването на въглища и дърва за отопление.
  Ще работим за възстановяване на естествените крайречни гори край реките Марица, Мартинка и Меричлерска с помощта на проекти по Оперативна програма “Околна среда” и програма Лайф в сътрудничество с заинтересовани държавни институции в областта на горите, околната среда и водите.
  Ще бъдат продължим и значително разширим дейностите за възстановяване на влажната зона край Злато поле и развитие на природния туризъм край нея с помощта на Оперативна програма “Околна среда”, програма Лайф и Interreg.
  Внедряване на нови технологии за осветление: слънчеви батерии, лед и т.н.
  Ще благоустрояваме нови и ще поддържаме в отлично състояние съществуващите пространствата пред жилищните блокове и в междублоковите пространства по одобрени планове и схеми;
  Ще включваме активно собствениците и обитатели на жилищните сгради в съвместни инициативи за опазване и поддържане на чистота и спретнат вид на пространствата пред домовете ни;
  Ще определим нови и ясно ще обозначим специални подходящи места за разходка на домашните любимци след провеждане на обществено обсъждане кои да бъдат тези места.
  Същевременно ще се осъществява адекватен контрол върху безопасността при разхождане на домашните любимци;
  Ще бъдат премахнати всички незаконни сметища в града, в селските и междуселски райони.
  Ефективно използване на ресурсите от Еврофондовете за развитие на зелената система на града.

Обществен ред
Ще осветим населените места в Общината с разумно използване на електроенергията.
Ще осветим и ще осигурим охрана на паркове и градини, дворове на ясли и детски градини и други незащитени зони; Ще осветим, оградим и ще осигурим охрана и редовна поддръжка на гробищните паркове; Ще осъществяваме контрол по спазване на Наредбата за обществения ред на община Димитровград;
Ще осигурим охрана на населените места от Община Димитровград
Общинска полиция – засилване на ролята й , увеличение на щата й за сметка на общинското паркинги и гаражи, Общински полиция следи за нарушенията на Наредбата 2 за обществения ред и санкциониране на нарушители. И ще провежда регулярни срещи по села и квартали . Общински телефон за сигнали.
Вандализъм – работа по училища спрямо противообществените прояви . Има комисия за непълнолетни срещи и активно работа с подрастващи чрез Ученически парламент и др.
Диалог с представители на съдебната система, съдебни заседатели , анализ за общината за престъпления и в каква посока най-вече трябва да се наблегне за противодействие на престъпността – кражби, вандализъм, автомобилен трафик, пешеходни пътеки къде да се сложат и др.
Всяко решение на местната власт трябва да се води с мисъл и разум, ясна цел и конкретен резултат, ефективни действия, поощряване на свободна инициатива. Имаме много показателни примери че се правят неща без разум и постигнати резултати, а в същото време се усвоят средства без да се мисли далновидни и устойчиво за развитието на общината.

Програма по сектори