Програма по сектори

Прозрачно управление

Прозрачно управление

Работата на администрацията засяга всички граждани на града, както и постоянно пребиваващите в нея чужди граждани и граждани от други населени места. Ние вярваме, че доброто и навременно информиране на гражданите за действията и плановете на общината е от съществено значение за правилното развитие на града със зачитане на интересите на всички засегнати. Затова очакваме значителен и бърз ефект от предлаганите от нас мерки.
Модерна и ефективна администрация
След като подробно опишем процесите в общинската администрация, постепенно ще ги оптимизираме като прилагаме съвременни инструменти за анализ и управление. С тяхна помощ ще повишим ефективността на управлението, което ще доведе до значителни финансови икономии, така че всеки общински служител да стане много по-ефективен и полезен за обществото.
Предлаганите от нас решения изискват незначителен ресурс за извършване на анализ на процесите, които още първата година ще бъде изплатен от спестените средства.
Прозрачна администрация
Предлагаме радикално подобрение на функцията за търсене в електроните регистри, както и на структурирането на информацията в документната система на общината.
Финансова прозрачност по разходването на публични средства от общинските предприятия.
Пълна прозрачност при подаване, разглеждане и оценяване на оферти по обществени поръчки. Плика със ценовата оферта се подава в деня на търга и отваря пред допуснатите участници.
Планираме да извършим следните подобрения в работата на системата:
Да въведем задължение всички документи да се публикуват от администрацията в машинночетим вид, подписани с електронен подпис от отговорните лица.
Да въведем радикална политика на прозрачност, що се отнася до документите на общински съвет:
Да публикуваме онлайн в машинночетим вид и подписани с електронен подпис всички доклади, пълните протоколи и решения, включени за обсъждане в дневния ред на комисиите или на общинския съвет
За целта предвиждаме преработка на общинския уебсайт, издаване и поддръжка на електронни подписи на служителите, подписващи документите, както и допълнително обучение на служители, които да поддържат нарасналия обем данни.
Община, отворена за диалог
Проектите за решения на Община Димитровград, които изискват обществени обсъждания, не се обявяват детайлно и това води до липса на съществен интерес от гражданите.
Промяна на реда на обществените обсъждания:
Ще търсим активно публичност в регионалните медии – вестници, радио и телевизия и интернет медии за обявяване на предстоящите обсъждания по важни обществени въпроси
Достатъчно рано преди самото обсъждане ще публикуваме всички свързани с обсъжданията документи, за да могат гражданите да се запознаят с плановете на общината.
При въпроси, засягащи цялата община и предизвикващи сериозен обществен интерес, ще организираме първо обсъждания по селата, а след това и на ниво община.
Ще насрочваме обсъжданията в извънработно време, така че да бъдат достъпни за всеки, който би желал да присъства.
Предлаганите от нас промени не изискват инвестирането на допълнителен ресурс, а само политическа воля и по-добра организация в общинската администрация.

Програма по сектори